صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

تعدادی از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیردولتی نوردانش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٢

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 7 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢١

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 2 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٠

تعدادی از بسجیان فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج مقداد از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/١٨

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 6 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٠٥

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>