سخنرانی دکتر حمیدرضا نمازی در مراسم  تقدیر دانشجویان کانون فرهنگی وهنری دانشگاه

سخنرانی دکتر حمیدرضا نمازی در مراسم تقدیر دانشجویان کانون فرهنگی وهنری دانشگاه

رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، در مراسم آیین تقدیر دانشجویان فعال کانون های فرهنگی و هنری، ادبی دانشگاه، تاریخ مدرسه طب از زبان دکتر حسین گل گلاب از زمان دارالفنون تا به امروز می گوید.