لیست اخبار صفحه :1
دکتر نمازی: فضای فرهنگی موزه از جنس دیوان سالارانه نیست و هرکه به آن می پیوندد گسستی ندارد
ازخدمات شایسته دکتر اکبر احمدی در موزه ملی تاریخ پزشکی قدردانی شد

دکتر نمازی: فضای فرهنگی موزه از جنس دیوان سالارانه نیست و هرکه به آن می پیوندد گسستی ندارد

ضمن خوشامدگویی به مهندس زهرا سرپرست برای پیوستن به موزه ملی تاریخ پزشکی، از خدمات ارزنده و شایسته دکتر اکبر احمدی، مدیر پیشین موزه در دوران خدمت در موزه تجلیل شد.

دکتر نمازی: آگاهی تاریخی، به فعالیت های شما معنا می بخشد
آشنایی ورودی های جدید با قدمت دانشگاه و موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

دکتر نمازی: آگاهی تاریخی، به فعالیت های شما معنا می بخشد

دانشجویان پزشکی ورودی 1402 در نخستین روزهای حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران با موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، مهم ترین تحولات تاریخ پزشکی و سلامت کشور، قدمت و دیرینگی دانشگاه علوم پزشکی تهران آشنا شدند.

دکتر نمازی: رویکرد ما در راه اندازی موزه های بیمارستانی، ثبت تاریخ علم و سیر تحول بیمارستانی است
نخستین کارگاه توانمند سازی رابطین موزه های بیمارستانی برگزار شد

دکتر نمازی: رویکرد ما در راه اندازی موزه های بیمارستانی، ثبت تاریخ علم و سیر تحول بیمارستانی است

رییس موزه تاریخ علوم پزشکی دانشگاه، راه اندازی موزه های بیمارستانی و هویت بخشی تاریخی به آنها را موجب آرامش بیماران، ارتقاء آموزش دانشجویان و دستیاران، همبستگی و وفاداری کارکنان و ارتقاء تاریخ علم خواند.