امکان‌سنجی تاسیس موزه طب در کاشان

امکان‌سنجی تاسیس موزه طب در کاشان

‌ نخستین پایان‌نامه در حوزه تاریخ طب کاشان با حضور دکتر نمازی رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی،دکتر مروجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با موضوع، امکان‌سنجی تاسیس موزه پزشکی در کاشان ارائه شد.

بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع از پروژه در حال ساخت موزه

بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع از پروژه در حال ساخت موزه

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه و دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع به منظور بررسی وضعیت طرح های در دست اجرای موزه ملی تاریخ علوم پزشکی از پروژه در حال ساخت موزه بازدید کردند.