نشریه موزه منتشر شد

فصلنامه

 فصلنامه الکترونیکی تخصصی فرهنگ موزه،  شماره 16 و 17 ویژه بهار و تابستان 1397  با شعار " موزه های ترا پیوسته، رویکردهای نو، مردمان" منتشر شد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم