کتاب:تاثیر پزشکی ایرانی اسلامی بر پزشکی غربی

نویسنده:دکتر شمس شریعت تربقان

ناشر:موزه تاریخ علوم پزشکی
تاریخ نشر:1390

توضیحات:

این کتاب مشتمل بر 5 فصل می‌باشد:

فصل اول: ترجمه آثار بزرگان و نقش

 آن در اروپا مثل ربن طبری، رازی و ... فصل دوم: آموزش بالینی و ثبت و نگهداری شرح حال بیماران و اثر آن در پزشکی اروپا

فصل سوم: علم تشریح و کالبدشناسی در پزشکی ایرانی - اسلامی و انتقال آن به اروپا

فصل چهارم: ابزار پزشکی که شامل معرفی انواع داغکن‌ها می‌باشد.

فصل پنجم: ایجاد بیمارستان‌ها که به معرفی اولین بیمارستان‌های ثابت و سیار پرداخته است.

نام کتاب:تاریخچه دانشکده پزشکی ارومیه
نام نویسنده:هانیبال گورگیز
 ناشر:موزه تاریخ علوم پزشکی
 تاریخ نشر:1384

 توضیحات:

در این کتاب جایگاه طب ارومیه در تاریخ پزشکی ایران مورد مطالعه  قرار گرفتته :

قسمت اول :: دانشکده پزشکی ارومیه از ساا ل1881 تا 1918

قسمت دوم: پزشکان آشوری تحصیل کرده  کشورهای خارجی
 نام کتاب:طبابت عامیانه در کاشمر
نام نویسنده:فاطمه قناد ترشیزی
 نام ناشر:موزه تاریخ علوم پزشکی
 تاریخ نشر:1393

 توضیحات:

بررسی طب عامیانه در کاشمر


 

نام کتاب:پزشکی و آموزش آن در ایران
نام نویسنده:دکتر شمس شریعت تربقان
ناشر:موزه تاریخ علوم پزشکی
تاریخ نشر:1388
توضیحات:

نگاهی اجمالی به رشته‌های مختلف علمی و از جمله پزشکی در ایران زمین به خوبی نشان‌ می‌دهد که علوم به ویژه طب سابقه‌ی بس دیرینه و عمیق و در عین حال وسیع در این سرزمین دارد تا آنجا که به عقیده‌ی برخی از محققان مزیت ایرانیان که بدان شهرت یافته بودند در طب و نجوم بوده است.

کتاب حاضر مشتمل بر 15 فصل می‌باشد شامل: آموزش پزشکی قبل از اسلام، دانشگاه گندی شاپور، آموزش پزشکی از آغاز اسلام در ایران، استادان و پزشکان نام‌آور دوران پس از اسلام، دارالفنون، اخذ پروانه پزشکی یا تصدیق‌نامه، از دارالفنون تا دانشگاه تهران، تاسیس دانشگاه تهران، تغییرات بنیادی در آموزش پزشکی،دانشکده داروسازی،دانشکده دندانپزشکی،آموزشگاه‌های عالی بهداری شهرستان‌ها، آموزش مامایی، گفتاری در آموزش پرستاری، کوی دانشگاه

 

نام کتاب:پروفسور ابرلن و نقش او در آموزش پزشکی نوین ایران
نام نویسنده:دکتر شمس شریعت تربقان
ناشر:موزه تاریخ علوم پزشکی
تاریخ نشر:1385

توضیحات:

پس از ایجاد دارالفنون به وسیله امیرکبیر، پزشکی در ایران راه نوین را پیش گرفت و طریقه آموزش آن بر پایه و مایه‌ی اصول و قواعد علمی جدید گذاشته شد. اما در طول چندین دهه با افت و خیزهایی روبرو بود که صرف نظر از نبودن برنامه صحیح، سلیقه‌های دست اندرکاران در آن نیز دخیل بوده است، به همین جهت صاحبنظران و اندیشمندان برای رهایی از این بن‌بست به فکر افتادند تا شخصی مطلع و آگاه به امر آموزش پزشکی را از فرانسه استخدام نمایند تا چاره مشکل را بنماید. شخصیتی که انتخاب شد پروفسور شارل ابرلن‌پژوهشگری بین‌المللی در رشته آسیب‌شناسی و پژوهش در سرطان بود. پروفسور شارل ابرلن در طی اقامت خود در ایران نه تنها اقدامات بسیار گسترده و ارزشمندی در دانشکده پزشکی انجام داد، بلکه نسبت به حل کمبود پزشک و پرستار چاره اندیشی کرد و توانست با همکاری استادان و صاحب نظران ایرانی برنامه‌های منظم و علمی تنظیم کند. در این کتاب سعی شده است زمینه موجود در آموزش پزشکی قبل از آمدن پروفسور ابرلن به ایران و کلیه اقداماتی که با همکاری اساتید ایرانی انجام داده همراه با زندگینامه ایشان ارائه شود.