ردیف

   نام و نام خانوادگی

     عنوان شغلی

تلفن تماس(88351517-88632857) ایمیل

1

 حمیدرضا نمازی

  رئیس موزه

داخلی14  

2

مجید علیپور

   مسئول امور اداری

داخلی16  

3

  محمدرضا فیروزی

   کارشناس انفورماتیک

داخلی24  

4

فاطمه احمدی

   کارشناس موزه

داخلی19 f-ahmadi@farabi.tums.ac.ir

5

 سیده مریم پورصالح امیری

   کارشناس موزه

داخلی18 sm-poursaleha@farabi.tums.ac.ir

6

سرور جابرقادری

    مسئول روابط عمومی

داخلی12 s-jghaderi@farabi.tums.ac.ir

7

فریبا میوانه

   کارشناس کتابداری

داخلی22 f-meivaneh@farabi.tums.ac.ir

8

سمیه نوری نیک

   مسئول دفتر ریاست

داخلی11  

9

داریوش غفاری

 پشتیبان امور اداری و رفاهی

داخلی21