ردیف

   نام و نام خانوادگی

     عنوان شغلی

تلفن تماس(88351517-88632857) ایمیل

1

 حمیدرضا نمازی

  رئیس موزه

داخلی14  

2

اکبر احمدی

مدیر موزه

داخلی13  

3

الهام شجری

  کارشناس پژوهشی

داخلی19  

4

داریوش غفاری

  مسئول روابط عمومی و رفاهی موزه

داخلی12  

5

 فاطمه احمدی

   کارشناس موزه

داخلی24 f-ahmadi@farabi.tums.ac.ir

6

سید مریم پورصالح

کارشناس موزه

داخلی18 sm-poursaleha@farabi.tums.ac.ir

7

سرور جابر قادری مسئول امور عمومی و اداری موزه
داخلی16 s-jghaderi@farabi.tums.ac.ir

8

محمدرضا فیروزی

   کارشناس انفورماتیک

داخلی  

9

سمیه نوری نیک مسئول دفتر داخلی11  

10

فریبا میوانه مسئول کتابخانه
داخلی22 f-meivaneh@farabi.tums.ac.ir