پرفسور سمیعی

مدال اهدایی آکادمی پزشکی ریودوژانیرو مدال شایستگی اهدایی ریاست جمهور جمهوری فدرال آلمان جام افتخار اهدایی دانشگاه هاروارد مدال اوتفرید فوستر گنجینه افتخارات پرفسور سمیعی
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط